ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Άξονας 1 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση

Ανάδειξη της αναγκαιότητας μείωσης της ύλης και άμβλυνση της δυσκολίας της, με στόχο την εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα.

Να συγκεντρωθεί με σκοπό να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η κριτική της μαχόμενης εκπαίδευσης για τα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία.

Εμπλουτίζουμε και διαχέουμε την κριτική των εκπαιδευτικών της πράξης για τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία.
Αναγκαιότητα - Στόχοι Η μεγάλη έκταση της επίσημης γνώσης, όπως αυτή καταγράφεται στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά βιβλία που τα υλοποιούν, επηρεάζει τη διαμόρφωση της διδασκαλίας και των παιδαγωγικών σχέσεων και έτσι επηρεάζει και τη σχέση των μαθητών με τη γνώση. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα αυτή, αλλά και με άλλες πιεστικές πλευρές της επίσημης σχολικής γνώσης. Η διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανασυγκρότησής της προϋποθέτει πριν από όλα τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων από τους παιδαγωγούς της πράξης και τη δόμησή τους σε μια συνεκτική παιδαγωγική λογική. Η δράση αυτή στοχεύει στην ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ως εκπαιδευτικής και κοινωνικής αναγκαιότητας και στην ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση επιστημονικών διδακτικών προσεγγίσεων σε συσχέτιση με την κριτική άποψη των εκπαιδευτικών, για τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα. (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2023).

Εμπλουτισμός και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2023)

Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος 2023).

Πόροι μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται:

1. Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πράξης στον εμπλουτισμό της κριτικής της επίσημης σχολικής γνώσης.

2. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές που μελετούν την επίσημη σχολική γνώση και τον λόγο των εκπαιδευτικών.

3. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και ερευνών που αναφέρονται σε αυτήν.

4. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη της κριτικής των εκπαιδευτικών της πράξης στην επίσημη σχολική γνώση.

Η προβολή σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων και κοινωνικών παραμέτρων για τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της πράξης στην κριτική της επίσημης σχολικής γνώσης και στην επιστημονική ημερίδα.

2. Το εύρος της προβολής των δράσεων.


Άξονας 2 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολική διαρροή, φοίτηση Ανάδειξη των συνεπειών της πίεσης της ύλης στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών. Διερεύνηση των επιπτώσεων της σχολικής αποτυχίας. Ανάδειξη της αναγκαιότητας για την παραπέρα επέκταση των υποστηρικτικών θεσμών (παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης, τάξεις υποδοχής). Αναζητούμε/Διερευνούμε/ μια διαφορετική σύλληψη για το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο δεν θα μετατρέπει τη σχολική τάξη σε ένα διαρκή προκριματικό αγώνα για την επόμενη βαθμίδα και ταυτόχρονα μια σειρά αλλαγών στον ίδιο τον θεσμό του σχολείου ώστε να μπορεί να δεξιωθεί και να υπηρετήσει μαθητικούς πληθυσμούς με τελείως διαφορετικές αφετηρίες αλλά και οικογενειακή δυναμική και υποστήριξη.
Αναγκαιότητα - Στόχοι Η σχολική διαρροή συνδέεται άμεσα με τη σχολική αποτυχία.   Η σχολική αποτυχία είναι πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι απλά ατομικό / υποκειμενικό ζήτημα. Μια σχολική διαδρομή μπορεί να βιώνεται για κάποια παιδιά ως μια ατέλειωτη σειρά αποτυχιών στην προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης. Θεωρούμε ότι το θέμα της σχολικής διαρροής είναι η κορυφή του παγόβουνου της σχολικής αποτυχίας. Θεωρούμε αναγκαίο να μελετηθεί τόσο η ίδια η ποσότητα ύλης (τι συνιστά αναγκαία γνώση, τι συνιστά γραμματισμό στις διάφορες επιστημονικές περιοχές και τι συνιστά διαδικασία μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης). Πρέπει να μελετηθεί η σχέση του μαθητή με τη γνώση και πώς οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που ζει ο μαθητής μετατρέπονται σε προδιαθέσεις προς το σχολείο και τη γνώση. Το δημόσιο σχολείο για όλους/όλες μαθητές/τριες στοχεύει στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην άρση της εγχάραξης χαμηλών προσδοκιών για το μέλλον των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και το ενδιαφέρον για τη μάθηση και τη γνώση.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα με θεματική τη σχολική αποτυχία και τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές παραμέτρους που αναπαράγουν τις κοινωνικές / εκπαιδευτικές ανισότητες (Φεβρουάριος – Μάρτιος / 2023).

Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – Επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος 2023).

Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά και κοινωνικά ζητήματα. (Απρίλιος – Μάιος 2023)

Πόροι μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται:

1. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές που μελετούν το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και τις κοινωνικές διαστάσεις της σχολικής αποτυχίας.

2. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και ερευνών που αναφέρονται στο φαινόμενο.

3. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ της σχέσης των παιδιών με τη γνώση και της σχολικής αποτυχίας.

Η προσέγγιση και ανάδειξη επιστημονικών απόψεων για τη σχολική αποτυχία και τις κοινωνικές ανισότητες.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης .

3. Το εύρος της προβολής των δράσεων.


Άξονας 3 Στόχοι Σχέδια Δράσης


Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών

Να αναδειχθούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

Να αναδειχθεί η στάση των εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο προβληματισμός που  αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματα της.

Καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης.

Αντιμετώπιση των διαφορών μέσα από δημοκρατικό διάλογο, ώστε να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών.

Αναγκαιότητα - Στόχοι Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει βιωματικές συνθήκες μάθησης, προωθεί την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών στις δημοκρατικές διαδικασίες, τους εκπαιδεύει στην αποδοχή του «άλλου» ως ίσου και διαφορετικού. Ταυτόχρονα απαιτεί χρόνο, όπως χρόνο απαιτεί και η πραγματική μάθηση και όχι απλώς η κάλυψη της ύλης του σχολικού προγράμματος σπουδών. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια θεμελιώδη αντίφαση ανάμεσα στις απαιτήσεις για ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης που απαιτούν χρόνο και τη μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτή την αντίφαση, η καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεών τους για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να αναδείξει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε ο διδακτικός χρόνος να εξυπηρετεί την ενεργό εμπλοκή των  μαθητών/τριών   στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε πανελλαδική επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα με θεματικές τις εμπειρίες από την εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μάθησης και συνεργατικής σχολικής οργάνωσης, καθώς και την καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

2. Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας (Απρίλιος – Μάιος 2023)

3. Παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση / Απρίλιος - Μάιος 2023)

4. Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα (Μάιος 2023)

Πόροι - μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της Δράσης απαιτείται:

1. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς και ερευνητές που ασχολούνται με τις συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας.

2. Ο εμπλουτισμός της ερευνητικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Ο προβληματισμός που  αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματά της.

Η προβολή σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων και διεθνών εμπειριών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα και το διαδικτυακό εργαστήριο.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης (e-book)

3. Η παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση)

4. Η υλοποίηση του σχεδίου υποτιτλισμού των παιδαγωγικών θέσεων, μεγάλων παιδαγωγών.


Άξονας 4 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών Οικοδόμηση ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών με κλίμα συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων για την ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή. Ουσιαστικός αποφασιστικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων. Υποστηρικτικοί   θεσμοί και σταθερή προσφορά και ανάπτυξη αντισταθμιστικών προγραμμάτων, με έγκαιρη και μόνιμη στελέχωση. Η ανάγκη μετάβασης από την αντίληψη ενός ανταγωνιστικού σχολείου με ιεραρχικό πλαίσιο, το οποίο εστιάζει σε ποσοτικούς δείκτες και λειτουργικές επιδόσεις, προς ένα σχολείο συνεργατικής δημοκρατικής αντίληψης, συλλογικού παιδαγωγικού πλαισίου και ολόπλευρης γνώσης για όλους τους μαθητές. Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η οικοδόμηση ουσιαστικής και παραγωγικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών συνδέεται άμεσα:

1. Με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο οι οποίες ενισχύονται ουσιαστικά μέσα από συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας σε μία συνεργατική δομή τάξης.

2. Με τη συνολικότερη αντίληψη της αγωγής και της παιδαγωγικής πράξης. Ο ανταγωνισμός, το διαρκές άγχος, ο όγκος της ύλης, οι διαγωνισμοί, οι εξετάσεις και η λειτουργική εξυπηρέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων λειτουργούν ανασταλτικά στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών.

3. Με την ενίσχυση των υποστηρικτικών αντισταθμιστικών θεσμών (Τ.Υ., Τ.Ε. κλπ). Οι υποστηρικτικές δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς παρέχουν δυνατότητες ή απαλείφουν περιορισμούς στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, υποστήριξης, ασφάλειας, και φροντίδας.

4. Με τον αριθμό μαθητών στην τάξη. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών αυξάνει τον ποιοτικό χρόνο και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης και γίνεται πιο ουσιαστική και αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ μαθητών/τριών - εκπαιδευτικών.

5. Με τη δημοκρατική λειτουργία και τον αποφασιστικό λόγο των Συλλόγων Διδασκόντων, με την αίσθηση της συλλογικότητας και τη θεσμική κατοχύρωσή της, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής.

6. Με την κοινωνική αντίληψη της αρχιτεκτονικής του χώρου η οποία έχει τη δυνατότητα να επιδρά στις σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας, να υποστηρίζει αλλαγές στη συμπεριφορά, να υποβοηθά επιλογές και δραστηριότητες και να ενισχύει μια δυναμική σχέση μεταξύ μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα για τη διεθνή εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά και μη ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά μοντέλα. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

Εμπλουτισμός και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023)

Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος 2023).

Παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση) (Απρίλιος – Μάιος 2023).

Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα (Μάιος 2023).

Πόροι - μέσα - ερευνητικά      

εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται:

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν τις διαστάσεις των σχέσεων εκπαιδευτικών/μαθητών-τριών.

2. Ο εμπλουτισμός της ερευνητικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. Η ηλεκτρονική οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων, με τη χρήση ανάλογων λογισμικών.

4. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και ερευνών που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη δημιουργία σχέσεων σεβασμού, αλληλοκατανόησης και δημιουργικής δράσης, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

3. Η κατάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στη στάση και τις ενέργειες της Πολιτείας και του ΥΠΑΙΘ.

4. Η αποτύπωση ιδεών και ενεργειών των εκπαιδευτικών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1. Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

3. Η παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση)

4. Η υλοποίηση του σχεδίου υποτιτλισμού των παιδαγωγικών θέσεων, μεγάλων παιδαγωγών.

5. Το εύρος της συμβολής των εκπαιδευτικών στην αποτύπωση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους/τις μαθητές/τριες.


Άξονας 6 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική στέγη σε σχέση με την ανάπτυξη του προγράμματος και τις ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Καταγραφή και διερεύνηση της σημασίας των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών που συντελούν και αρμόζουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Ο σχολικός χώρος έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία γιατί επηρεάζει καθοριστικά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών (βιολογική, συναισθηματική, γνωστική). Ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των παιδιών. Κάθε Δημοτικό Σχολείο, πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλο χώρο, να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, να διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο διαμορφωμένο με τρόπο που να διευκολύνεται η κίνηση και το παιχνίδι, να ενθαρρύνεται η ενεργητική-βιωματική μάθηση και να ενισχύονται η συλλογικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα Δημοτικά Σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που συχνά δεν εξυπηρετούν καμία από τις παραπάνω αναγκαιότητες, με πολύ σοβαρή έλλειψη υποδομών και συντήρησης, με ελλιπή κρατική χρηματοδότηση, με χρόνια εγκατάλειψη. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την ανάδειξη του προβλήματος των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών, την ανάδειξη ευθυνών και συνεπειών, με σκοπό την ενεργοποίηση της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σχολικής στέγης, άμεσης προτεραιότητας, με την επαναλειτουργία του ΟΣΚ ως αποκλειστικού δημόσιου φορέα, που θα έχει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων (σχεδιασμό - υλοποίηση - ανέγερση - εξοπλισμό), χωρίς υποθήκευση δημόσιου χώρου σε ιδιώτες ή εταιρείες. Άμεση πολεοδομική και νομική προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στη σχολική στέγη.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε πανελλαδική επιστημονική ημερίδα για την ανάδειξη της σχέσης χώρου και μάθησης, καθώς και την ανάδειξη των προβλημάτων, των αιτιών και των συνεπειών που σχετίζονται με τη σχολική στέγη. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

2. Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών ημερίδας. (Απρίλιος - Μάιος 2023)

Πόροι μέσα ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται:

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν τη σχέση χώρου και μάθησης στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της.

2. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

3. Η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και επιστημονικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη σχέση σχολικού χώρου και μάθησης.

3. Η κατάδειξη των προβλημάτων και των ευθυνών που αφορούν στη στάση και τις ενέργειες της Πολιτείας στο ζήτημα των σχολικών χώρων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1.Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης

3. Η ενημέρωση για τα προβλήματα και η διάχυση των προβληματισμών και των αιτημάτων στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.


Άξονας 7 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολείο και κοινότητα

Να καταγραφούν πρακτικές διαχείρισης της χρηματοδότησης για τα λειτουργικά και άλλα έξοδα των σχολείων, από τους Δήμους και να αναδειχθούν προβλήματα και λύσεις.

Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία (ενέργεια, θέρμανση, επικοινωνία, ύδρευση, καθαριότητα).Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες

Διαμόρφωση δημοκρατικού και συλλογικού πλαισίου στις διαδικασίες απόδοσης και κατανομής της χρηματοδότησης. Καταγραφή και δημοσιοποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές, για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Μονάδων. Συζητούμε για τις αιτίες και τις συνέπειες αυτών των πρακτικών.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης οδηγεί σε δυσχερή κατάσταση το δημόσιο σχολείο με σοβαρές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών. Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι στοχευμένη πολιτική πρακτική και αποτελεί μοχλό για την υλοποίηση των βασικών στόχων: της εμπορευματοποίησης, της κατηγοριοποίησης και της λειτουργίας των σχολείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καταλύοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους. Πόσο μάλλον όταν προωθείται η σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την αξιολόγησή τους.

Οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες μέσα σε ένα τοπίο ελλείψεων σε αναγκαίο παιδαγωγικό υλικό, παρωχημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελλιπούς συντήρησης, αυξημένων αναγκών λόγω πανδημίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω λειτουργίας δημοτικών δραστηριοτήτων.

Μεγάλο ποσοστό Δήμων δεν κάνει πλήρη κατανομή των χρημάτων στα σχολεία, ούτε κατάθεση σε υπολογαριασμούς των σχολείων. Το θεσμικό πλαίσιο ερμηνεύεται με μεγάλες διαφορές από Δήμο σε Δήμο. Με τα παραπάνω πλήττεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία. Εξαιτίας αυτών, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται δραματικά.

Είναι απόλυτη ανάγκη η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα. Σταθερή ενημέρωση των σχολείων για την κατανομή της χρηματοδότησης και τον απολογισμό κάθε έτους. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία. Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες.

Οι Δήμοι πρέπει να διανέμουν άμεσα τα χρήματα χωρίς περικοπές και κρατήσεις. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα να υπάρξει διαφάνεια, ενημέρωση και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, με αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής ημερίδας για τις αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων και την έμμεση ιδιωτικοποίηση. Κοινωνικές, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023)

Καταγραφή και εμπειρία από τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης των σχολείων. (Ιανουάριος - Μάρτιος 2023)

Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας και ερευνητικών δεδομένων. (Μάιος 2023)

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Η συνεργασία με δημοτικούς φορείς και ερευνητές που εμπλέκονται και μελετούν το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολείων και της εκπαίδευσης.

Η ερευνητική ηλεκτρονική καταγραφή της υπάρχουσας πραγματικότητας.

Η επισκόπηση των δεδομένων που καταγράφονται από τις ελληνικές και διεθνείς στατιστικές μελέτες που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη της άμεσης αναγκαιότητας σημαντικής αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης της παιδείας και των σχολείων.

Η προβολή σε όλη την κοινωνία των αιτιών και των συνεπειών της χρόνιας υποχρηματοδότησης.

Η κατάδειξη της διάλυσης του δημόσιου σχολείου από την ιδιωτικοοικονομική διείσδυση.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

Το εύρος της κοινωνικής προβολής των ζητημάτων και αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.


Άξονας 8 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Να αναχαιτιστεί με στόχο να σταματήσει, η εμπορευματοποίηση των επιμορφωτικών διαδικασιών. Διαμόρφωση δημόσιων και δωρεάν θεσμών επιμόρφωσης με άδεια για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επαναλειτουργία των Διδασκαλείων. Επικέντρωση και ανάδειξη των επιμορφωτικών αναγκών, όπως ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς της πράξης, με την εξασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την ικανοποίησή αυτών των επιμορφωτικών αναγκών. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης. Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να συνδέεται τόσο με την αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όσο και με τη στήριξη και αναζωογόνηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως ενεργών υποκειμένων. Η εργασία των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ολόκληρης της προσωπικότητάς τους, γνώσεων, γνωστικών διαδικασιών, συναισθημάτων, αισθητικών προσεγγίσεων, ηθικών και αξιακών τοποθετήσεων. Όμως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια πραγματικότητα έντονης απαξίωσης του ρόλου και της διανοητικής εργασίας τους, σημαντική οικονομική υποβάθμιση, υπό το καθεστώς μιας ποσοτικής και ανταγωνιστικής αντίληψης διαρκούς μετρησιμότητας, από την πλευρά του υπουργείου.

Σημαντικές έρευνες καταδεικνύουν: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές των θεματικών, των διαδικασιών και του περιεχομένου μιας δημιουργικής επιμόρφωσης και όχι άβουλοι δέκτες άνωθεν επιλογών, εξαναγκασμού (άμεσου ή έμμεσου), επιβολής ή χειραγώγησης. Η επιμόρφωση πρέπει να συνοδεύεται με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, να είναι δημόσια και απολύτως δωρεάν, να απευθύνεται επαναλαμβανόμενα προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, να είναι τουλάχιστον ετήσια, με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αντίθετα, το Υπουργείο επιμένει σε συγκεκριμένο μοντέλο «κλειστής λειτουργικής επιμόρφωσης», χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες που διατυπώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η επιμορφωτική διαδικασία μετατρέπεται σε οικονομικό προϊόν, σε ανταλλακτικό ατομικό προσόν, σε ανταγωνιστικό μέγεθος, σε «εκμάθηση» λειτουργικών δεξιοτήτων. Μια τέτοια διαδικασία απονευρώνει την επιμόρφωση από τη μορφωτική, κοινωνική και αξιακή της διάσταση. Μετατρέπεται σε μια διαδικασία που ενισχύει είτε την τάση διαφοροποίησης από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σώμα, είτε ενισχύει την εμπορευματοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση. Αποτελεί, λοιπόν, εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών και η υλοποίηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε πανελλαδική Διαδικτυακή Ημερίδα «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Επιστημονικές προσεγγίσεις και ερευνητικές αποτυπώσεις.» (Μάρτιος - Απρίλιος 2023).

2. Συμμετοχή στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις δυσχέρειες, τα αιτήματα και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία. (Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2023)

3. Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών και επιλεγμένης αρθρογραφίας. (Απρίλιος – Μάιος 2023).

4. Συνάντηση με Παιδαγωγικά Τμήματα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των αιτημάτων που διατυπώνονται για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με άξονα τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και την επαναφορά της Μετεκπαίδευσης με εκπαιδευτική άδεια, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. (Μάρτιος - Απρίλιος 2023)

Πόροι μέσα ερευνητικά εργαλεία

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν το ζήτημα της επιμόρφωσης με έμφαση στον ορισμό της έννοιας των επιμορφωτικών αναγκών και στην έρευνα για την ανάδειξή τους.

2. Επέκταση και εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. Ηλεκτρονική οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων, με τη χρήση ανάλογων λογισμικών.

4. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και σχετικών ερευνών που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμβολή των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιμόρφωση (χρόνος, περιεχόμενο, σκοπός, λειτουργία, όροι, σχέσεις), καθώς και οι ανάδειξη των κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και αξιακών συσχετίσεων.

3. Η κατάδειξη της αντίφασης ανάμεσα στη σημερινή   πραγματικότητα και εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως εκφράζονται από τους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς.

4. Το εύρος αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα και η συμβολή των εκπαιδευτικών στην αποτύπωση απόψεων και αιτημάτων για την επιμόρφωση.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

Το εύρος της κοινωνικής προβολής των ζητημάτων και αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.