ΕΙΔΙΚΑ

Άξονας 1 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση Να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η μορφή των μέσων διδασκαλίας. Ερευνητικά τεκμηριωμένες και αναδυόμενες διδακτικές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Κοινωνική και σχολική υποστήριξη για όλους τους μαθητές με αναπηρία, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους. Έρευνες για τις διδακτικές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Κοινωνικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρίες.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η διδασκαλία στο Ειδικό Σχολείο αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της μάθησης, την ενιαιοποίηση της γνώσης, την συναισθηματική ανάπτυξη, την κοινωνική αποδοχή και ενδυνάμωση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών. Επίσης βασική αρχή αποτελεί η ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση έχει η ανάδειξη του σεβασμού της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης, η διαισθητική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί καθημερινά παράγουν, τροποποιούν και προσαρμόζουν εκπαιδευτικό υλικό.

Η σημασία των εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας (υλικών μέσων, μεθόδων και προγραμμάτων) για την υποστήριξη όλων των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προαχθούν γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και αισθητικά μέσα σε κλίμα σεβασμού της προσωπικότητάς τους, ασφάλειας, ισοτιμίας και ελευθερίας είναι προτεραιότητα.   Σε ό,τι αφορά στα επιτεύγματα και την πρόοδο των μαθητών, σε συλλογικό και εξατομικευμένο επίπεδο, στηρίζονται στην τακτική διεπιστημονική και παιδαγωγική στοχοθεσία που συναντά τις μαθησιακές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών μας, την προ-επαγγελματική και επαγγελματική προετοιμασία τους για τη ζωή. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη από σταθερό και οργανικά τοποθετημένο εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ) καθώς και ΕΒΠ.

Στα πλαίσια αυτά είναι σημαντική η επαφή του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με τη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση, μεθόδους και πρακτικές που υποστηρίζονται από την σύγχρονη έρευνα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που μπορεί να συμπληρώνει την εμπειρία και γνώση από την ίδια την διδακτική πράξη. Επιπλέον είναι αναγκαία η ενημερότητα για τις εξελίξεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρίες.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής ημερίδας για «Ερευνητικές διδακτικές πρακτικές και το μέλλον της Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023). Ανάδειξη κοινωνικών, πολιτισμικών, ψυχολογικών παραμέτρων.

2. Συμμετοχή σε ερευνητικό ερωτηματολόγιο / καταγραφή της σημερινής κατάσταση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αποτύπωση της κριτικής των εκπαιδευτικών και της άποψής τους για την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών μέσων και εργαλείων που ενισχύουν το ρόλο των θεσμών Ειδικής Αγωγής και των προγραμμάτων παρέμβασης (συλλογικών και εξατομικευμένων) στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023)

3. Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας – Επιλογή άρθρων (Απρίλιος – Μάιος 2023)

Πόροι μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση των δράσεων απαιτείται:

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

2. Η συμβολή των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν στην πράξη τις ελλείψεις και τις ανάγκες των θεσμών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

3. Η αποδελτίωση σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας.

4. Η ηλεκτρονική φόρμα – ερωτηματολόγιο καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών και προσπάθεια αποδελτίωσής τους.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ευρύτερη ανάδειξη σε κοινωνικούς φορείς των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αναδιαμόρφωση των όρων, των μέσων και του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων.

Η προβολή σύγχρονων επιστημονικών παιδαγωγικών / διδακτικών μεθόδων και πρακτικών για σταθερές, προγραμματισμένες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις στους μαθητές/τριες.

Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην καταγραφή απόψεων και θέσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα, στην αποτύπωση κριτικής και απόψεων για τη λειτουργία των Δομών Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης και για τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα. Το εύρος της ανταπόκρισης στην πρόσκληση καταγραφής.


Άξονας 2 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολική διαρροή, φοίτηση

Εξασφάλιση από την Πολιτεία όλων των προϋποθέσεων, ώστε να παρέχεται σε όλα τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η εκπαίδευση που τους χρειάζεται, ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέτρα για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, με δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα. Ουσιαστική ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ.

Ενίσχυση της Ειδικής Εκπαίδευσης και των Ειδικών Σχολείων. Ίδρυση ειδικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων πλήρως εξοπλισμένων, με δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών, με πλήρη και έγκαιρη στελέχωση μόνιμου προσωπικού.

Καταγραφή, μελέτη και επεξεργασία των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αναγκαιότητα - Στόχοι Το δημόσιο σχολείο, προσπαθεί να υποδεχτεί άμεσα τα παιδιά με αναπηρίες, σε αντίθεση με την ιδιωτική εκπαίδευση που επιδιώκει να επιλέγει τους μαθητές της. Αντιστοίχως, η κατηγοριοποίηση των σχολείων, μέσω της αξιολόγησής τους, θα οδηγήσει σε ένταση του αποκλεισμού των μαθητών/τριών. Για τη φοίτηση και την τακτική   παρακολούθηση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα δημόσια Ειδικά Σχολεία, χρειάζεται να παραμεριστούν σημαντικά εμπόδια: στιγματισμού, κοινωνικής αποδοχής, ψυχολογικά, οικονομικά ακόμα και γεωγραφικά. Υπάρχουν πολλαπλά εμπόδια και προκαταλήψεις που χρειάζεται να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν παράλληλα πολλαπλοί στόχοι. Η συμπεριληπτικότητα και η κοινωνική αποδοχή δεν είναι δεδομένη. Συχνά, οι αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βιώνονται από τις οικογένειες ως κοινωνικό στίγμα. Η ισορροπία μεταξύ κοινωνικής αποδοχής και βελτιστοποίησης της μάθησης είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, στα οποία η δημόσια εκπαίδευση προσπαθεί να ανταποκριθεί μέσα από τους διάφορους τύπους πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της παράλληλης στήριξης, των Τμημάτων Ένταξης, των Ειδικών Σχολείων και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Οι αναγκαίοι υλικοί όροι (δημόσια και δωρεάν παιδεία, χρηματοδότηση και υποδομές, κατάλληλα και ασφαλή κτίρια, μόνιμοι διορισμοί κλπ) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να εκπληρώσει το Ειδικό Σχολείο τον ρόλο του, ως αναπόσπαστο μέρος των πλαισίων της ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, η έγκαιρη διάγνωση, η ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των σχέσεών του με τα σχολεία και τους/τις εκπαιδευτικούς, το ασφαλές περιβάλλον και το μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό, με πολλαπλότητα ειδικεύσεων για τις διαφορετικές ειδικές ανάγκες, είναι αναγκαιότητες για μια ποιοτική και κατάλληλη δημόσια ειδική εκπαίδευση που θα καλύπτει ανάγκες και δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Οργάνωση και συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ανάδειξη των ελλείψεων, των προβλημάτων και των κοινωνικών παραμέτρων. Στρογγυλό Τραπέζι ανταλλαγής απόψεων. (Απρίλιος 2023)

2. Σχεδιασμός και εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023)

3. Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – Επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος 2023)

Πόροι – Μέσα – Ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται:

1. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές που μελετούν τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

2. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και ερευνών που αναφέρονται στο φαινόμενο.

3. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης Η ανάδειξη των αιτιών και των εμποδίων που οδηγούν σε αποκλεισμό από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και η ανάδειξη της σπουδαιότητας των αναγκαίων εκπαιδευτικών πολιτικών για την αντιμετώπισή τους. Η διάχυση των εκπαιδευτικών θέσεων, προτάσεων και αιτημάτων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα και στην αποτύπωση των απόψεών τους αναφορικά με τα εμπόδια που οδηγούν σε αποκλεισμούς από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Εντοπισμός αιτιών και συνεπειών.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης (e-book).


Άξονας 3 Στόχοι Σχέδια Δράσης


Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών
Να αναδειχθούν οι δυσκολίες  που προκύπτουν από το υπάρχον σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας. Να αναδειχθεί ο προβληματισμός που  αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματα της.

Καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης.

Αντιμετώπιση των διαφορών μέσα από δημοκρατικό διάλογο, με συμπεριληπτική και ενταξιακή κατεύθυνση, με ανάπτυξη συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών.

Αναγκαιότητα - Στόχοι Οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας εξασφαλίζουν βιωματικές συνθήκες μάθησης, προωθούν την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών στις δημοκρατικές διαδικασίες, τους εκπαιδεύουν στην αποδοχή του «άλλου» ως ίσου και διαφορετικού. Ταυτόχρονα απαιτούν χρόνο, όπως χρόνο απαιτεί και η πραγματική μάθηση και όχι απλώς η κάλυψη της ύλης του σχολικού προγράμματος σπουδών. Στην Ελλάδα, τα Ειδικά Σχολεία διαθέτουν ανεπαρκείς ή/και ακατάλληλες υποδομές, πολυπληθή τμήματα και μη επαρκές προσωπικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μορφών μάθησης καθίσταται για τους εκπαιδευτικούς ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Ως εκ τούτου, η καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεων τους για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να αναδείξει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε ο διδακτικός χρόνος να εξυπηρετεί την ενεργό εμπλοκή των  μαθητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε επιστημονική πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα με θεματικές τις εμπειρίες από την εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μάθησης και συνεργατικής σχολικής   οργάνωσης, καθώς και την καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

2. Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας. Απρίλιος – Μάιος 2023)

3. Παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση / Απρίλιος – Μάιος 2023)

4. Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα (Μάιος 2023)

Πόροι - μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της Δράσης απαιτείται:

1. Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς και ερευνητές που ασχολούνται με τις συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας.

2. Ο εμπλουτισμός της ερευνητικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Ο προβληματισμός που  αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματα της.

Η προβολή σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων και διεθνών εμπειριών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα και το διαδικτυακό εργαστήριο.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης (e-book)

3. Η παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση)

4. Η υλοποίηση του σχεδίου υποτιτλισμού των παιδαγωγικών θέσεων, μεγάλων παιδαγωγών.


 

Άξονας 4 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών Οικοδόμηση ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών με κλίμα  συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων για την ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή. Ουσιαστικός αποφασιστικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων. Υποστηρικτικοί  θεσμοί και σταθερή προσφορά και ανάπτυξη αντισταθμιστικών προγραμμάτων, με έγκαιρη και μόνιμη στελέχωση. H ανάγκη μετάβασης από την αντίληψη ενός ανταγωνιστικού σχολείου με ιεραρχικό πλαίσιο, το οποίο εστιάζει στενά σε ποσοτικούς δείκτες, προς ένα σχολείο συνεργατικής δημοκρατικής αντίληψης, συλλογικού παιδαγωγικού πλαισίου και ολόπλευρης γνώσης για όλους τους μαθητές. Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η οικοδόμηση ουσιαστικής και παραγωγικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών συνδέεται άμεσα:

1. Με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο οι οποίες ενισχύονται ουσιαστικά μέσα από συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας σε μία συνεργατική δομή τάξης.

2. Με τη συνολικότερη αντίληψη της αγωγής και της παιδαγωγικής πράξης. Ο ανταγωνισμός, το διαρκές άγχος, ο όγκος της ύλης και η λειτουργική εξυπηρέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων λειτουργούν ανασταλτικά στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών.

3. Με την ενίσχυση των υποστηρικτικών αντισταθμιστικών θεσμών. Οι υποστηρικτικές δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς παρέχουν δυνατότητες ή απαλείφουν περιορισμούς στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, υποστήριξης, ασφάλειας, και φροντίδας.

4. Με τον αριθμό μαθητών στην τάξη. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών αυξάνει τον ποιοτικό χρόνο και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης και γίνεται πιο ουσιαστική και αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ μαθητών/τριών - εκπαιδευτικών.

5. Με τη δημοκρατική λειτουργία και τον αποφασιστικό λόγο των Συλλόγων Διδασκόντων, με την αίσθηση της συλλογικότητας και τη θεσμική κατοχύρωσή της, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής.

6. Με την κοινωνική αντίληψη της αρχιτεκτονικής του χώρου η οποία έχει τη δυνατότητα να επιδρά στις σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας, να υποστηρίζει αλλαγές στη συμπεριφορά, να υποβοηθά επιλογές και δραστηριότητες και να ενισχύει μια δυναμική σχέση μεταξύ μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα για τη διεθνή εμπειρία από συλλογικά, δημοκρατικά και μη ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά μοντέλα. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

Εμπλουτισμός και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων. (Ιανουάριος – Μάρτιος 2023)

Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος 2023).

Παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση/Απρίλιος - Μάιος 2023).

Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα (Μάιος 2023).

Πόροι - μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται:

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν τις διαστάσεις των σχέσεων εκπαιδευτικών/μαθητών.

2. Ο εμπλουτισμός της ερευνητικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. η ηλεκτρονική οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων, με τη χρήση ανάλογων λογισμικών.

4. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και ερευνών που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη δημιουργία σχέσεων σεβασμού, αλληλοκατανόησης και δημιουργικής δράσης, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

3. Η κατάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στη στάση και τις ενέργειες της Πολιτείας και του ΥΠΑΙΘ.

4. Η αποτύπωση ιδεών και ενεργειών των εκπαιδευτικών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1. Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

3. Η παραγωγή video: Τo συμβούλιο της Τάξης (παραδειγματική παρουσίαση)

4. Η υλοποίηση του σχεδίου υποτιτλισμού των παιδαγωγικών θέσεων, μεγάλων παιδαγωγών.

5. Το εύρος της συμβολής των εκπαιδευτικών στην αποτύπωση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους/τις μαθητές/τριες.


 

Άξονας 6 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική στέγη σε σχέση με την ανάπτυξη του προγράμματος και τις ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Καταγραφή και διερεύνηση της σημασίας των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών που συντελούν και αρμόζουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Ο σχολικός χώρος έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία γιατί επηρεάζει καθοριστικά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών (βιολογική, συναισθηματική, γνωστική). Ο χώρος του Ειδικού Σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των παιδιών. Κάθε Ειδικό Σχολείο, πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλο χώρο, να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, να διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο διαμορφωμένο με τρόπο που να διευκολύνεται η κίνηση και το παιχνίδι, να ενθαρρύνεται η ενεργητική-βιωματική μάθηση και να ενισχύονται η συλλογικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα Ειδικά Σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που συχνά δεν εξυπηρετούν καμία από τις παραπάνω αναγκαιότητες, με πολύ σοβαρή έλλειψη υποδομών και συντήρησης, με ελλιπή κρατική χρηματοδότηση, με χρόνια εγκατάλειψη. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την ανάδειξη του προβλήματος των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών, την ανάδειξη ευθυνών και συνεπειών, με σκοπό την ενεργοποίηση της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σχολικής στέγης, άμεσης προτεραιότητας, με την επαναλειτουργία του ΟΣΚ ως αποκλειστικού δημόσιου φορέα, που θα έχει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων (σχεδιασμό - υλοποίηση - ανέγερση - εξοπλισμό), χωρίς υποθήκευση δημόσιου χώρου σε ιδιώτες ή εταιρείες. Άμεση πολεοδομική και νομική προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στη σχολική στέγη.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε επιστημονική πανελλαδική ημερίδα για την ανάδειξη της σχέσης χώρου και μάθησης, καθώς και την ανάδειξη των προβλημάτων, των αιτιών και των συνεπειών που σχετίζονται με τη σχολική στέγη. (Μάρτιος – Απρίλιος 2023)

2. Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών ημερίδας. (Απρίλιος – Μάιος 2023)

Πόροι μέσα ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται:

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν τη σχέση χώρου και μάθησης στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις της.

2. Η χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού που θα παραχθεί.

3. Η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και επιστημονικών προσεγγίσεων που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τη σχέση σχολικού χώρου και μάθησης.

3. Η κατάδειξη των προβλημάτων και των ευθυνών που αφορούν στη στάση και τις ενέργειες της Πολιτείας στο ζήτημα των σχολικών χώρων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της

Δράσης

1.Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης

3. Η ενημέρωση για τα προβλήματα και η διάχυση των προβληματισμών και των αιτημάτων στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.


Άξονας 7 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολείο και κοινότητα

Να καταγραφούν πρακτικές διαχείρισης της χρηματοδότησης για τα λειτουργικά και άλλα έξοδα των σχολείων, από τους Δήμους και να αναδειχθούν προβλήματα και λύσεις.

Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία (ενέργεια, θέρμανση, επικοινωνία, ύδρευση, καθαριότητα).Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες

Διαμόρφωση δημοκρατικού και συλλογικού πλαισίου στις διαδικασίες απόδοσης και κατανομής της χρηματοδότησης. Καταγραφή και δημοσιοποίηση των πρακτικών που ακολουθούνται από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές, για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Μονάδων. Συζητούμε για τις αιτίες και τις συνέπειες αυτών των πρακτικών.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης οδηγεί σε δυσχερή κατάσταση το δημόσιο σχολείο με σοβαρές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών. Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι στοχευμένη πολιτική πρακτική και αποτελεί μοχλό για την υλοποίηση των βασικών στόχων: της εμπορευματοποίησης, της κατηγοριοποίησης και της λειτουργίας των σχολείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καταλύοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους. Πόσο μάλλον όταν προωθείται η σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την αξιολόγησή τους.

Οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες μέσα σε ένα τοπίο ελλείψεων σε αναγκαίο παιδαγωγικό υλικό, παρωχημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελλιπούς συντήρησης, αυξημένων αναγκών λόγω πανδημίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω λειτουργίας δημοτικών δραστηριοτήτων.

Μεγάλο ποσοστό Δήμων δεν κάνει πλήρη κατανομή των χρημάτων στα σχολεία, ούτε κατάθεση σε υπολογαριασμούς των σχολείων. Το θεσμικό πλαίσιο ερμηνεύεται με μεγάλες διαφορές από Δήμο σε Δήμο. Με τα παραπάνω πλήττεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία. Εξαιτίας αυτών, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται δραματικά.

Είναι απόλυτη ανάγκη η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα. Σταθερή ενημέρωση των σχολείων για την κατανομή της χρηματοδότησης και τον απολογισμό κάθε έτους. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία. Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες.

Οι Δήμοι πρέπει να διανέμουν άμεσα τα χρήματα χωρίς περικοπές και κρατήσεις. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα να υπάρξει διαφάνεια, ενημέρωση και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, με αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

Διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής ημερίδας για τις αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων και την έμμεση ιδιωτικοποίηση. Κοινωνικές, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023)

Καταγραφή και εμπειρία από τη διαχείριση, κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης των σχολείων. (Ιανουάριος - Μάρτιος 2023)

Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας και ερευνητικών δεδομένων. (Μάιος 2023)

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Η συνεργασία με δημοτικούς φορείς και ερευνητές που εμπλέκονται και μελετούν το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολείων και της εκπαίδευσης.

Η ερευνητική ηλεκτρονική καταγραφή της υπάρχουσας πραγματικότητας.

Η επισκόπηση των δεδομένων που καταγράφονται από τις ελληνικές και διεθνείς στατιστικές μελέτες που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη της άμεσης αναγκαιότητας σημαντικής αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης της παιδείας και των σχολείων.

Η προβολή σε όλη την κοινωνία των αιτιών και των συνεπειών της χρόνιας υποχρηματοδότησης.

Η κατάδειξη της διάλυσης του δημόσιου σχολείου από την ιδιωτικοοικονομική διείσδυση.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

Το εύρος της κοινωνικής προβολής των ζητημάτων και αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.


Άξονας 8 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Να αναχαιτιστεί με στόχο να σταματήσει, η εμπορευματοποίηση των επιμορφωτικών διαδικασιών. Διαμόρφωση δημόσιων και δωρεάν θεσμών επιμόρφωσης με άδεια για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη των   Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επαναλειτουργία των Διδασκαλείων. Επικέντρωση και ανάδειξη των επιμορφωτικών αναγκών, όπως ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς της πράξης, με την εξασφάλιση των ποσοτικών και ποιοτικών προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την ικανοποίησή αυτών των επιμορφωτικών αναγκών. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης. Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.
Αναγκαιότητα - Στόχοι

Μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να συνδέεται τόσο με την αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όσο και με τη στήριξη και αναζωογόνηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως ενεργών υποκειμένων. Η εργασία των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ολόκληρης της προσωπικότητάς τους, γνώσεων, γνωστικών διαδικασιών, συναισθημάτων, αισθητικών προσεγγίσεων, ηθικών και αξιακών τοποθετήσεων. Όμως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια πραγματικότητα έντονης απαξίωσης του ρόλου και της διανοητικής εργασίας τους, σημαντική οικονομική υποβάθμιση, υπό το καθεστώς μιας ποσοτικής και ανταγωνιστικής αντίληψης διαρκούς μετρησιμότητας, από την πλευρά του υπουργείου.

Σημαντικές έρευνες καταδεικνύουν: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές των θεματικών, των διαδικασιών και του περιεχομένου μιας δημιουργικής επιμόρφωσης και όχι άβουλοι δέκτες άνωθεν επιλογών, εξαναγκασμού (άμεσου ή έμμεσου), επιβολής ή χειραγώγησης. Η επιμόρφωση πρέπει να συνοδεύεται με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, να είναι δημόσια και απολύτως δωρεάν, να απευθύνεται επαναλαμβανόμενα προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, να είναι τουλάχιστον ετήσια, με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αντίθετα, το Υπουργείο επιμένει σε συγκεκριμένο μοντέλο «κλειστής λειτουργικής επιμόρφωσης», χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες που διατυπώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η επιμορφωτική διαδικασία μετατρέπεται σε οικονομικό προϊόν, σε ανταλλακτικό ατομικό προσόν, σε ανταγωνιστικό μέγεθος, σε «εκμάθηση» λειτουργικών δεξιοτήτων. Μια τέτοια διαδικασία απονευρώνει την επιμόρφωση από τη μορφωτική, κοινωνική και αξιακή της διάσταση. Μετατρέπεται σε μια διαδικασία που ενισχύει είτε την τάση διαφοροποίησης από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σώμα, είτε ενισχύει την εμπορευματοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση. Αποτελεί, λοιπόν, εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών και η υλοποίηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε πανελλαδική Διαδικτυακή Ημερίδα «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Επιστημονικές προσεγγίσεις και ερευνητικές αποτυπώσεις.» (Μάρτιος - Απρίλιος 2023).

2. Συμμετοχή στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, τις δυσχέρειες, τα αιτήματα και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία. (Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2023)

3. Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών και επιλεγμένης αρθρογραφίας. (Απρίλιος – Μάιος 2023).

4. Συνάντηση με Παιδαγωγικά Τμήματα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των αιτημάτων που διατυπώνονται για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με άξονα τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και την επαναφορά της Μετεκπαίδευσης με εκπαιδευτική άδεια, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. (Μάρτιος - Απρίλιος 2023)

Πόροι μέσα ερευνητικά εργαλεία

1. Η συνεργασία με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που μελετούν το ζήτημα της επιμόρφωσης με έμφαση στον ορισμό της έννοιας των επιμορφωτικών αναγκών και στην έρευνα για την ανάδειξή τους.

2. Επέκταση και εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών.

3. Ηλεκτρονική οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων, με τη χρήση ανάλογων λογισμικών.

4. Η αναζήτηση βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας και σχετικών ερευνών που αναφέρονται στο ζήτημα.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

1. Η συμβολή των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

2. Η ανάδειξη όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιμόρφωση (χρόνος, περιεχόμενο, σκοπός, λειτουργία, όροι, σχέσεις), καθώς και οι ανάδειξη των κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και αξιακών συσχετίσεων.

3. Η κατάδειξη της αντίφασης ανάμεσα στη σημερινή   πραγματικότητα και εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως εκφράζονται από τους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς.

4. Το εύρος αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η συμμετοχή στην επιστημονική ημερίδα και η συμβολή των εκπαιδευτικών στην αποτύπωση απόψεων και αιτημάτων για την επιμόρφωση.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού και των δράσεων.

Το εύρος της κοινωνικής προβολής των ζητημάτων και αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος.