Η εξαγγελία του υπουργείου παιδείας για 11. 700χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις , είναι μια κίνησηπρος την σωστή κατεύθυνση, όμως δεν καλύπτει το σύνολο των κενών που υπήρχαν ( πάνω απόδέκα χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθείπροσλήψεις )και δημιουργήθηκαν την τελευταία χρονιά (κύμασυνταξιοδοτήσεων ), σεπρωτοβάθμια καιδευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τις επόμενες μέρες περιμένουμε την κατανομή των διορισμώνανάμεσα σε πρωτοβάθμια καιδευτεροβάθμια βαθμίδα τηςεκπαίδευσης .

Μεαίσθημαευθύνηςθελουμενακάνουμεξεκάθαραταεξής:

~πρέπεινακαλυφθείτοσύνολοτωνοργανικώνκενώνστηνπρωτοβάθμια(δάσκαλοι,

νηπιαγωγοί,ειδικότητες).

~πρέπεινακαλυφθείτοσύνολοτωνοργανικώνκενώνστηνδευτεροβάθμια.

~διεκδικούμεαύξησητουαριθμούτωνμόνιμωνπροσλήψεωνσεικανόαριθμόπουθακαλύπτειτοσύνολοτων οργανικών κενών και στις δυο βαθμίδες .

~δενθαανεχθούμεκαμίααδικία,στηνκατανομήτωνμόνιμωνδιορισμών   ,ειςβάροςτωνσυναδέλφων μας της πρωτοβάθμιας.

Καλούμε το σύνολο των παρατάξεων του ΔΣΔΟΕ , να απεγκλωβιστούναπό τις κομματικές ~παραταξιακέςισορροπίεςτους,καινασταθούνδίπλα,μεόλαταδιαθέσιμαμέσα,στουςσυναδέλφους μας πουπεριμένουν τονμόνιμο διορισμό τους.

Μόνιμοικαιμαζικοίδιορισμοίμεμοναδικόκριτήριοτηνπροϋπηρεσία.

Αλληλεγγύη~ Ενότητα ~ Αγώνας