ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634, με

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8

και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

2014-2020

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634, με

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8

και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

2014-2020

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα

μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες, σχολικό έτος 2020- 2021» ΟΠΣ 5069633 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

ΘΕΜΑ: «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069631, με συγχρηματοδότηση από

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.