Τελευταίες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου